โลกหลังความตาย-จักรวาล-บิ๊กแบง-เรื่องเล่าจากประสบการณ์ตายแล้วฟื้นของนาย-Mellen-T-Benedict ตอนที่ 1-2

ท่องไปในโลกหลังความตาย-ประสบการณ์ตายแล้วฟื้น โดย : […]

 

ข้อความจากต่างมิติ – รูปร่างหน้าตาของมนุษย์ต่างดาว และยานอวกาศของพวกเขา

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจากสหพันธ์กาแล็กซี่บนยาน Al […]