ตอนที่ 4 :

…จากหนังสือชุดโนวาอนาลัย “ขยายความธรรมชาติของชาติภพ” หน้า 100

…การตอบสนองล่วงหน้าต่อปรากฎการณ์ในอนาคต จะทำให้ปรากฎการณ์นั้น ๆ แปรสภาพไป บางครั้งปรากฎการณ์ในอนาคตนั้นก็ไม่เกิดขึ้นจริง เพราะเธอเปลี่ยนทางเลือกในอดีตจากเส้นทาง แห่งความเป็นไปได้เส้นทางหนึ่ง ไปสู่อีกเส้นทางหนึ่งเสียก่อน

ปรากฎการณ์เช่นนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ซึ่งหมอดูไม่สามารถจะทำนายอนาคตของเธอได้แม่นยำเสมอไป ทุกขณะจิตในปัจจุบัน เธอมีอำนาจจิตที่จะตัดสินตามความเชื่อของเธอ และเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ ในอนาคตได้เสมอ

ดังนั้น ความเชื่อจึงเป็นปัจจัยหลัก ในการสร้างประสบการณ์ในปัจจุบัน… …สิ่งที่ฉันกล่าวถึงนี้ เป็นภาพรวมของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดวันเวลา ในสภาวะที่เธอไม่สามารถจะรับรู้ได้ ความเชื่อที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอดีต ได้ในระดับของระบบประสาท เธอจะต้องเข้าใจว่า ตามธรรมชาติแห่งความเป็นจริงนั้น อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต เกิดขึ้น และมีอยู่พร้อมกันหมด ดังนั้น ความเชื่อในปัจจุบัน จึงเปลี่ยนแปลงอดีตได้

……………………………………………………………………………………

หน้า 104

…ปัจจุบันคืออำนาจของเธอ ปัจจุบันคือจุดพลิกผันอดีตและอนาคต เธอสร้างอดีตและอนาคตได้จากเจตนารมณ์ในปัจจุบัน

……………………………………………………………………………………

บทที่ 8 หน้า 115

…ระบบการเกิด-การตาย และชาติภพ เป็นระบบของแผนงานรวม ซึ่งดำเนินไปพร้อมกันทั้งหมด การดำเนินวิถีชีวิตในชาติภพหนึ่ง ๆ ส่งผลกระทบต่อทุกชาติภพในทันทีทันใด แต่ประสาทสัมผัสทั้งห้า และสภาวะทางกายภาพของเธอ ไม่สามารถรับรู้ความเป็นไปทั้งหมดนี้ได้ในพริบตา เธอจึงรับรู้ข้อมูลได้จำกัดตามเส้นทางแห่งกาลเวลาเท่านั้น แต่ถึงกระนั้น ความเป็นไปทั้งหลายในอดีตและอนาคต ก็เกิดขึ้นพร้อมกันหมดในปัจจุบัน ตัวตนของเธอในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่ผลรวมของความรู้-ข้อมูล และความทรงจำของบรรพบุรุษ หรืออดีตชาติภพทั้งหมด

……………………………………………………………………………………

บทที่ 8 หน้า 117

…ชีวิตตัวตนในแต่ละชาติภพเป็นสื่อ ที่ทำหน้าที่แสวงหาประสบการณ์การเรียนรู้ในโลกมนุษย์ให้กับจิตวิญญาณ พัฒนาการและการเจริญเติบโตของใบไม้แต่ละใบ มีความสำคัญกับต้นไม้ ชีวิตตัวตนในแต่ละชาติภพก็มีความสำคัญต่อพัฒนาการของจิตวิญญาณเช่นกัน

ชีวิตของต้นไม้และชีวิตของใบไม้ ไม่อาจแยกจากกันได้ ตัวตนในแต่ละชาติภพมีอิสรภาพสูงกว่าใบไม้ แต่ละตัวตนเปรียบเสมือนใบไม้แต่ละใบที่สามารถงอกรากขึ้นเป็นต้นใหม่ได้ในต่างท้องที่ ต่างเวลา และต่างมิติตามที่มันเลือก ใบไม้นี้ร่วงหล่นจากต้นไม้แห่งกาลเวลา งอกรากขึ้นในมิติใหม่ และกลายเป็นพืชต้นใหม่ต่อไป

เมื่อตัวตนในแต่ละชาติภพได้ทำหน้าที่ จนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการแล้ว จิตวิญญาณก็จะละร่างและกาลเวลาในมิตินั้น ไปจดจ่อกับตัวตนใหม่ในต่างเวลา-ต่างชาติภพ ตัวตนรวมทั้งหมดของเธอจึงเปรียบเสมือนต้นไม้ทั้งต้น ที่ประกอบด้วยใบหรือตัวตนในแต่ละชาติภพทั้งหมดรวมกัน ตัวตนรวมทั้งหมดจึงเป็นตัวตนที่แท้จริงของเธอ

…กฎเกณฑ์แห่งช่องว่าง-ระยะทางและกาลเวลา ทำให้เธอเข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงของชาติภพได้ยาก ฉันจึงต้องย้ำบ่อยครั้ง และจะขอย้ำอีกว่า ชาติภพ ไม่มีอดีตและอนาคต มีแต่ปัจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหมด การถ่ายทอดจากแหล่งข้อมูลทั้งสามสายซึ่งเป็นที่มาแห่งตัวตนของเธอ จึงเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเป็นระบบเครือข่าย

ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบ ไม่มีก่อน-หลัง ไม่มีเก่า-ใหม่ ความรู้-ข้อมูล และความทรงจำทั้งหลาย ปรากฏอยู่-มีอยู่ พร้อมกันหมด ทั้งอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต มีการถ่ายทอดและเปลี่ยนแปลงระหว่างชาติภพ ตลอดวันเวลา

………………………………………………………………………………………

จากหนังสือชุดโนวาอนาลัย “ขยายความธรรมชาติของชาติภพ” (ต่อ)
บทที่ 8 หน้า 119

ชาติภพเป็นระบบเติมเต็มความเป็นไปได้ทั้งหลาย ชาติภพไม่ใช่ระบบของต้นเหตุกับผลสืบเนื่อง ตามเส้นทางแห่งกาลเวลาที่เป็นเส้นตรง แต่เป็นระบบเครือข่าย ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และส่งผลกระทบถึงกันหมดในปัจจุบัน
…ฉันได้เปรียบเทียบตัวตนในแต่ละชาติภพของเธอว่า เป็นเสมือนภาพต่อแต่ละชิ้น แต่เธอก็คิดว่า ชิ้นส่วนภาพต่อของเธอตายตัวแน่นอน แท้ที่จริงแล้ว ชิ้นส่วน-ภาพต่อแต่ละชิ้น ซึ่งเปรียบเสมือนแต่ละชาติภพของเธอนั้น เป็นภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายทอดสด และเป็นระบบโยงใยถึงกันหมด
เธอเป็นผู้สร้างภาพทุกภาพ ในชิ้นส่วนทุกชิ้น จากความรู้สึกนึกคิด และการกระทำของเธอเอง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน ก็ส่งผลกระทบต่อภาพต่อทุกชิ้น และภาพรวมทั้งหมดด้วย ไม่มีสิ่งใดคงที่ถาวร…

Facebook Comments